PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

2 luty - ofiarowanie panskie

Matki Boskiej Gromnicznej - „Dzień Życia Konsekrowanego”

„Dążenie do miłości doskonałej drogą rad ewangelicznych bierze początek z nauki i przykładu Boskiego Mistrza i stanowi wybitny znak Królestwa niebieskiego, […] Już od początku byli w Kościele zarówno mężczyźni jak i niewiasty, którzy chcieli przez praktykę rad ewangelicznych z większą swobodą iść za Chrystusem i wierniej Go naśladować, prowadząc na swój sposób życie Bogu poświęcone. Wielu spośród nich, z natchnienia Ducha Świętego, prowadziło życie pustelnicze lub tworzyło rodziny zakonne, które Kościół chętnie objął swą powagą i zatwierdził. W ten sposób, zgodnie z zamiarem Bożym, powstała przedziwna rozmaitość wspólnot zakonnych, która wydatnie przyczyniała się do tego, że Kościół jest nie tylko przysposobiony do wszelkiego dobrego dzieła…Ci, co się zobowiązują spełniać rady ewangeliczne, niech przede wszystkim szukają i miłują Boga, który pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10), i niech się starają we wszystkich okolicznościach prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3), z czego wypływa i doznaje bodźca miłość bliźniego dla zbawienia świata i budowania Kościoła. Miłość ta ożywia także samą praktykę rad ewangelicznych i kieruje nią” (Perfectae caritais - Doskonała miłość – II Sobór Watykański.)                                                 

Bogactwem Kościoła są zakony, w których chrześcijanie żyją radami ewangelicznymi: posłuszeństwem, ubóstwem i czystością. Różnorodność zakonów pozwala żyć w odosobnieniu (głębokiej klauzurze), albo włączać się w dzieło miłości Kościoła (praca w szpitalach, szkołach, domach opieki). Od paru lat nasza parafia nie posiada swoich reprezentantów w zakonach. Ostatnie dwie siostry zakonne zmarły w wieku powyżej 80 lat. Trwajmy w ufnej modlitwie o powołania zakonne także z naszej parafii. O swoim życiu zakonnym piszą  s.  Agata benedyktynka  mniszka  z  Drohiczyna (siostry nieustannie modlą się za naszą parafię i od nich sprowadzamy i chlebna Eucharystię i opłatki na Boże Narodzenie) oraz s. Franciszka elżbietanka, która pracuje jako zakrystianka i ma za sobą pracę misyjną w Boliwii.

 

Artykuł siostry Zofii

 Artykuł siostry Franciszki

 Biogram - siostra Agnella Kaschuba

Biogram - siostra Zyta Polczyk